Hệ Thống Ép Đồ

Chiến Mã

HƯỚNG DẪN ÉP CHIẾN MÃ (DARK HORSE)
 Chiến Mã►Tạo Chiến Mã (Dark Horse)
 

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

 

Nguyên liệu:

Linh Hồn Chiến mã

 

 

Ngọc Ước Nguyện Ngọc Hỗn Nguyên Ngọc Tâm Linh Ngọc Sáng Tạo Chiến Mã
x1
x5 x1 x5 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

 

CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
- Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.►Phục hồi máu Chiến Mã
 

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu.