Hệ thống vật phẩm

Đồ Thần

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI ĐỒ THẦN THÁNH - ANCIENT ITEM
 

 

Tên set đồ Bao gồn các vật phẩm Đặc điểm
Knight Leather Set

Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
Áo Da (+5-10 Nội Lực)
Quần Da (+5-10 Nội Lực)
Găng Da (+5-10 Nội Lực)
Giày Da (+5-10 Nội Lực)
Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
  3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
  4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
  5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
  6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
 • Gia tăng sức mạnh +25
Hyperion Bronze Set

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng nhanh nhẹn +15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng mana tối đa +30
Eplete Scale Set

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
 • 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng nội lực +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10
Garuda Brass Set

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
  3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
  4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Sức sát thương phép thuật +15% 

Kantata Plate Set

 

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
  3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
  4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng sức mạnh 15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20
Hyon Dragon Set

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
  3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
 • Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20
Vicious Dragon Set

 

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Apollo Pad Set

 

Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh) 
Nhẫn Phép Thuật

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
  3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
  4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
  5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
  6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng nội lực tối đa +20
  Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
  Gia tăng sức sát thương tối đa +10
  Gia tăng năng lượng +30
Evis Bone Set

 

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Gió

 

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức sát thương phép thuật +10%
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng hồi phục nội lực +5

 

Hera Sphinx Set

 

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
  3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
  4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
  5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng khả năng tấn công +50
  Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
  Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
  Gia tăng lượng máu +50
  Gia tăng mana tối đa +50
Anubis Legendary Set

 

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Isis Legendary Set

 

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm: 

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30
Sức sát thương phép thuật +10%
Loại bỏ khả năng p